Dochodzimy odszkodowań za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki przy pracy i w innych sytuacjach od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów.

Czytaj więcej...

 

Radca Prawny Przemysław Baleja 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Czytaj więcej...

Aktualności

Prev Next

Rozwód

Decyzja o skierowaniu sprawy rozwodowej do sądu zawsze jest trudna i zazwyczaj poprzedzona dość długim namysłem. Małżonek decydujący się na rozwód zazwyczaj długo zastanawia się nad taką decyzją, rozważa różne możliwości, radzi się przyjaciół. Niestety ten pogłębiony namysł jest dużym stopniu zaburzony przez targające nim emocje. Przywołane emocje najczęściej dominują w trakcie rozważania decyzji o rozwodzie, zaś spokojna kalkulacja polegająca na ustaleniu, jaki cel chce się osiągnąć przez rozwód, następnie rozważeniu, czy postawiony cel jest możliwy do osiągnięcia w obowiązujacych ramach prawnych, schodzi na dalszy plan. Może to skutkować podjęciem decyzji o rozwodzie, bez uwzględnienia konsekwencji jakie pociągnie za sobą orzeczenie rozwodu, w tym również konsekwencji niekorzystnych dla chcącego się rozwieść małżonka. Również rady przyjaciół posiłkujących się własnym doświadczeniem, powodowanych dobrymi intencjami, mogą być mylące i prowadzić do podjęcia decyzji, których skutek może być niezgodny z celami rozwodzącego się małżonka. Dlatego ważnym jest, aby przed skierowaniem sprawy do sądu poradzić...

Czytaj wiecej...

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Problematykę przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, a więc wynikających z czynów niedozwolonych reguluje art. 4411 kodeksu cywilnego. Stosownie do powołanego przepisu cyt.: „Art. 4421 § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku,roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. § 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. § 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o...

Czytaj wiecej...

Roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym

Roszczenia jakie przysługują najbliższej rodzinie ofiary wypadku komunikacyjnego, która w jego wyniku poniosła śmierć. Nie drążąc w tym miejscu w problematyki odpowiedzialności za szkodę, warto jedynie zaznaczyć, że możliwe jest uzyskanie świadczeń wtedy, gdy ktoś inny niż poszkodowany ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku na zasadzie winy, bądź ryzyka. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w przypadku śmierci osoby bliskiej uprawnionym mogą przysługiwać następujące świadczenia:   zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią bliskiej osoby,   stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej wynikające ze śmierci osoby bliskiej,   renta.

Czytaj wiecej...

Ustalenie OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Ustalenie w jakim zakładzie ubezpieczeń jest ubezpieczony sprawca wypadku, jest dziś znacznie łatwiejsze niż dawniej. Obecnie można dokonać koniecznego ustalenia za pośrednictwem Internetu. Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl znajdziemy wyszukiwarkę, przy pomocy której można bardzo łatwo uzyskać dane nt. zakładu ubezpieczeń zobowiązanego do wypłaty odszkodowania oraz nr polisy ubezpieczeniowej. Do skorzystania z wyszukiwarki konieczne jest dysponowanie numerem rejestracyjnym samochodu sprawcy oraz posiadanie wiedzy nt. daty wypadku komunikacyjnego. Jeżeli wyniki wyszukiwania będą negatywne, wówczas najlepiej zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o to, gdzie w chwili zdarzenia, ubezpieczony był pojazd sprawcy. W przypadku odpowiedzi negatywnej, to wspomniany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł być pozwany w ew. procesie o odszkodowanie.

Czytaj wiecej...