Roszczenia jakie przysługują najbliższej rodzinie ofiary wypadku komunikacyjnego, która w jego wyniku poniosła śmierć. Nie drążąc w tym miejscu w problematyki odpowiedzialności za szkodę, warto jedynie zaznaczyć, że możliwe jest uzyskanie świadczeń wtedy, gdy ktoś inny niż poszkodowany ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku na zasadzie winy, bądź ryzyka.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w przypadku śmierci osoby bliskiej uprawnionym mogą przysługiwać następujące świadczenia:

  •   zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią bliskiej osoby,
  •   stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej wynikające ze śmierci osoby bliskiej,
  •   renta.

 

To które z ww. roszczeń przysługują danej osobie, oraz ich wysokość jest uzależnione od relacji pomiędzy zmarłym a uprawnionym do świadczeń.

Zadośćuczynienie to w istocie świadczenie przysługujące za cierpienie, ból i inne negatywne doznania spowodowane nagłą śmiercią bliskiej osoby. Kiedy małżonek, dziecko albo rodzic giną w wypadku komunikacyjnym, wówczas np. drugi małżonek odczuwa bardzo silny stres związany utratą ukochanej osoby. Zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzić skutki tego stresu. Kwota jaką można uzyskać z tego tytułu jest ściśle uzależniona od relacji emocjonalnych jakie łączyły osobę uprawnioną ze zmarłym. Im te relacje były bliższe, tym wyższa wysokość świadczenia. Jeżeli na skutek silnych przeżyć, osoba uprawniona dodatkowo zapadnie na zdrowiu, co zdarza się dość często, fakt ten również wpływa na wysokość należnych świadczeń. Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia obejmuje bliską rodzinę: rodziców, dzieci, współmałżonka, rodzeństwo, niekiedy również dziadków lub wnuki.

Odszkodowanie jest to świadczenie, które ma za cel wyrównanie strat majątkowych jakie powstaną w majątku uprawnionego, na skutek śmierci osoby bliskiej. Krąg uprawnionych do odszkodowania jest węższy niż w przypadku zadośćuczynienia. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest istnienie jeszcze za życia poszkodowanego ścisłych powiązań majątkowych pomiędzy nim, a uprawnionymi. Najczęściej takie ścisłe powiązanie można wykazać w przypadku małżonka osoby zmarłej, ale również w przypadku, gdy poszkodowanym jest rodzic, albo dziecko uprawnionego, pod warunkiem jednak, że przed śmiercią poszkodowanego uprawniony korzystał ze wsparcia majątkowego ze strony pokrzywdzonego.

Renta to świadczenie należne od sprawcy szkody i towarzystwa ubezpieczeń. Ma ono formę cyklicznych świadczeń, płatnych z reguły co miesiąc, albo co kwartał. Renta jest świadczeniem zasądzanym rzadko, krąg osób do niej uprawnionych jest najwęższy. Na przyznanie renty w praktyce mogą liczyć jedynie małżonek i małoletnie dzieci poszkodowanego.