Prowadzę sprawy o unieważnienie umów kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF. Pomagam zarówno klientom, którzy regularnie spłacają kredyt, a ich zadłużenie przez lata i tak przyrosło, jak również tym którzy zostali pozwani przez bank.

Pomagam również klientom banków dotkniętym innymi niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowach bankowych, które często były umieszczane również w umowach kredytowych w złotych polskich.

Przed przyjęciem sprawy, konieczne jest skompletowanie całej dokumentacji kredytowej otrzymanej z banku obejmującej umowę kredytową, regulamin lub ogólne warunki kredytowania, wszystkie zawarte aneksy. Przydatne jest również uzyskanie z banku zaświadczenia opisującego historię spłaty kredytu.

 

Wzór wniosku 

 

(miejscowość)........................(data) …………………. roku

 

 

 

 

 

…………. Bank S.A

ul. ………………….

…………… Warszawa

 

Nr umowy kredytowej ………………

Kredytobiorca: 

 

 

 

 

Wnoszę o wydanie zaświadczenia, które ma zawierać następujące dane: Data wypłaty kredytu/poszczególnych transz kredytu, daty wpłaty każdej raty w PLN i CHF, określenie kursu po jakim została przeliczona rata, wskazanie jaka część raty została zarachowana na spłatę kapitału kredytu, a jaka na odsetki, zaliczenie innych płatności (ubezpieczenia, odsetki podwyższone za opóźnienie itd), saldo kapitału po każdej wpłacie, wskazanie wysokości oprocentowania w czasie spłaty kredytu.